PM till årets The Gax 100 miles

Nu finns PM:et tillgängligt. Om det finns synpunkter eller funderingar om informationen och loppet så får man väldigt gärna skriva till gax@gax100.com